1. Japanese
  2. Gods
  3. Raijin

Raijin, Japanese God of Rain

Citation