Zhong Kui in a scholarly depiction by Ren Yi.The Met / Public Domain

Zhong Kui the Demon Queller, early 20th century painting.The Met / Public Domain